branding
Bes√łg Faggruppen p√• Facebook


Referat af ordinær generalforsamling - Onsdag d. 26. april 2017


Sted: Akademikernes Hus / Peter Bangsvej

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer : Trine Friedrichsen
Referent : Lone Eriksen

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved Trine Friedrichsen
Medlemstallet (incl. Interessemedlemmer ) er nogenlunde konstant – 90 medlemmer. Der er god interesse blandt medlemmerne for størstedelen af faggruppens arrangementer.

Aktiviteter 2015 :
Maj 2015 : Studietur til Kunstens Odense – med hovedvægt på det nye Brandts . Arrangør: Lone Eriksen
August 2015 : ”Huse, der har formet os ” – rundvisning i udstilling i Rundetårn ved Nan Dahlkild. Arrangør : Emilie Wieth-Knudsen
Oktober 2015 : Studierejse til ” Saltwater ” – Biennale i Istanbul Arrangører : Emilie Wieth- Knudsen, Marie Kruchov
November 2015 : Rundvisning på Designmuseets Bibliotek ved Sara Fruelund og Anja Lollesgaard. Arrangør : Lone Eriksen

Aktiviteter 2016 :
August 2016 : Rundvisning i Eva Kochs videoinstallation i Cisternerne /Søndermarken Arrangør : Trine Friedrichsen
September 2016 : Studierejse til kunst og arkitektur på Bornholm Arrangører : Mette Marie Rude, Helle Winther Olsen

Aktiviteter 2017 :
Januar 2017 : Rundvisning på CC/ Copenhagen Contemporary på Papirøen. Arrangør: Lone Eriksen

Kommende aktiviteter :
7.6.17 : Arkitekturvandring i Nordhavnen ved Nan Dahlkild Arrangør : Trine Friedrichsen
7-10.9.17 : Studierejse til Documenta i Kassel Arrangør : Marie Kruchov, Lone Eriksen
Forår 2018 : Kursus i udstillingsmetode. Arrangør : Lars Rune Jørgensen

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2015-2016 ved Marie Kruchov
Desværre blev der en lang overdragelsesperiode efter sidste generalforsamling, men nu fungerer Marie som Kunstfaggruppens kasserer. Der er i perioden indført et nyt system fra BF, hvor tilskuddet til det enkelte medlem i faggrupperne er betydeligt mindre. Til gengæld kan der søges udgiftsdækning til enkelte arrangementer. Det har hidtil fungeret udmærket for Kunstfaggruppens vedkommende .

Spørgsmål fra deltagerne, om BF kan give afslag på ansøgninger. Det kan de selvfølgelig – specielt hvis faggruppen har en stor egenkapital skal den bruges inden BF vil imødekomme ansøgninger. Regnskabet er revideret og godkendt af revisorer: Lise Widding og Ulla Lund Petersen. Regnskabet godkendt af generalforsamlingen

4. Marie fremlagde budget for den kommende periode 2017-2018
Budgettet blev godkendt.

5. Kunstfaggruppens fremtidige indsatsområder
Bestyrelsen har drøftet kunstfaggruppens nuværende profil. Hvorvidt den er tidssvarende og matcher de opgaver som varetages på bibliotekerne til daglig. Et fåtal arbejder kun med formidling af den bildende kunst, mens mange arbejder med kulturformidling bredt. Vi har behov for at tiltrække flere yngre medlemmer. Forslag om at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde - evt. sammenlægning med andre faggrupper blev uddelt. Bred enighed om at det var en udmærket idè at samarbejde med andre - både faggrupper og enkelte kulturformidlere. Vi vil også gerne tage kontakt til de ansatte med anden uddannelsesmæssig baggrund, som i høj grad forvalter den aktive kulturformidling på bibliotekerne. IVA svigter helt dette aspekt af biblioteksarbejdet i uddannelsen. Dog var der delte meninger om, hvor langt samarbejdet skulle gå - fra samarbejde om enkelte projekter eller direkte sammenlægning. Der var en god debat, og punktet tages op igen på næste generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen
Marie Læssøe Lind og Gustav Wieth Knudsen genopstiller ikke. Ingen nye kandidater.
Til bestyrelsen blev genvalgt: Trine Friedrichsen, Marie Kruchov, Lars Rune Jørgensen, Emilie Wieth-Knudsen og Lone Eriksen. Christian Velin fortsætter som suppleant.

7. Valg af revisorer
Lise Widding genopstiller ikke. Revisorer: Benedicte Bojesen og Ulla Lund Petersen. Steen Eriksen opstiller som revisorsuppleant. Bestyrelsen bemyndiges til at hente yderligere revisorer ind efter behov.

8. Punktet udgår
Intet skriftligt valg til bestyrelse.

9. Opfordring fra medlemmer om at arbejde mere med formidlingen via hjemmeside og facebook
Diskussion om, hvordan nyheder og historie/arkiv skal præsenteres og formidles. Faggruppen udsender også løbende nyhedsbreve. Bestyrelsen tager punktet op på fremtidigt møde.

Forslag til kommende arrangementer. Flere fremsatte ønske om en studietur til Århus. Gerne i Kulturbysåret. Der var også ønske om flere faglige seminarer.

Derefter blev prisen “ Den Blå Abe “ overrakt Nan Dahlkild for sine publikationer om arkitektur og de engagerende arrangementer i Kunstfaggruppen. Nan holdt en tale om sit arbejde, der bl.a. afslørede, at en ny publikation/udstilling er på vej i 2018: “ Det frie rums arkitektur “.