branding
Bes√łg Faggruppen p√• Facebook


Referat af ordinær generalforsamling 7. april 2011


Antal deltagere 22 er indberettet til BF's statistik (der var 8 fra bestyrelsen).

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lisbeth Vestergaard, referent: Steen Eriksen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelse var udsendt i nyhedsbrev i oktober 2010.
Til stemmetællere valgtes Lise Widding og Steen Stegeager.

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2009-2010
Lisbeth forelagde beretningen siden sidste generalforsamling, hvor Den blå Abe blev givet til Lars Kræmmer fra Artmoney.
I juni besøgte 15 medlemmer Biennale for Kunsthåndværk og Design i Middelfart og Kolding.
I september tog 25 medlemmer til Berlin på 4-dages tur til Art Forum, Bauhaus-udstilling og en cykeltur gennem byen.
Jesper indskyder, at vi besøgte galleriet Dada Post, som i sensommeren i år har den såkaldte optipisme-manifestation med flere danske kunstnere blandt deltagerne.
I 2010 fortsatte aktiviteterne med et februar-besøg på Moderna Museets nye filial i Malmø.
I maj fulgte en kold tur med Metro rundt i Ørestaden under ledelse af Nan Dahlkild.
Sidste arrangement i perioden var på Brønshøj Bibliotek, hvor billedkunstneren Kerstin Bergendal fortalte om opgaven som primus motor i en reorganisering af bibliotekets rum.
Det blev senere afgjort, at Kerstin Bergendal tildeles Kunstfaggruppens Blå Abe i 2011.
BERETNINGEN blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2009-2010
Faggruppens bankkonti er koncentreret til at være i Danske Bank med netbank og kreditkort, idet en konto i Jyske Bank er ophævet.
Største post i regnskabet er medlemsaktiviteterne med Berlin-turen som den dominerende. Her er ydet tilskud på 11.000 kr. af turens pris på 53.000 kr. Kassereren beskrev BF.s procedure for udbetaling af tilskud, som først falder når revideret regnskab foreligger.
REGNSKABET blev godkendt.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2011-2012 med forslag til kontingent
Kassereren forelagde budgetforslaget for 2011, som blev godkendt.
Kontingentet blev foreslået uændret på 180 kr. for aktive medlemmer og 96 kr. årlig for arbejdsløse og pensionister. Studerende er kontingentfri. Dette blev også vedtaget.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om at pengebeløbet, som følger Blå Abe-prisen hæves fra 2000 til 3000 kr. allerede ved årets prisuddeling. Fra forsamlingen blev det til gengæld foreslået at nedsætte udgiften til den indeværende generalforsamling fra 7500 til 6500 kr.
De to ændringer i budgettet blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse
Hele den siddende bestyrelse samt suppleanter var på valg.
Laila Bach Sørensen ønskede ikke genvalg.

Følgende medlemmer stillede op til valget:
Jesper Dalmose
Lone Eriksen
Steen Eriksen
Lars Rune Jørgensen
Marie Kruchov
Else Cajus Pedersen
Michael Lukas Petersen
Lisbeth Vestergaard
Emilie Wieth-Knudsen
Gustav Wieth-Knudsen
Blandt de 10 kandidater er 3 pensionister, hvoraf der kun kan vælges 2 til bestyrelsen på grund af begrænsningen i vedtægterne. Derfor måtte en skriftlig afstemning foretages.
Til bestyrelsen valgtes disse 7 medlemmer:

Jesper Dalmose
Marie Kruchov
Michael Lukas Petersen
Emilie Wieth-Knudsen
Lone Eriksen
Else Cajus Pedersen
Lisbeth Vestergaard

Som suppleanter efter faldende stemmetal er valgt:
Gustav Wieth-Knudsen
Steen Eriksen
Lars Rune Jørgensen

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Der var genvalg af Lise Widding og Benedicte Bojesen som revisorer og Ulla Lund Petersen som revisorsuppleant.

8. Forslag til nye aktiviteter
Steen Stegeager foreslog rejse til Venedig-Biennale, som næste gang er i år 2011.
Marie Kruchov ønskede mere velbesøgt generalforsamling. Det kunne måske opnås ved at lægge den i en weekend kombineret med et kunstarrangement.
Til BF.s fællesmøde er bl.a. oplyst om rejse til Møns kunstnermiljø i sensommeren 2011.
Togrejse til Hamburgs kunsthaller og museer i efteråret.
Til sommer 2012 holdes Kunstfaggruppens rejse til kunstfestivalen Documenta 13 i Kassel.